ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN


1. ALGEMENE BEPALINGEN

De klant verklaart onderhavige algemene verkoopvoorwaarden te kennen en te aanvaarden.
Al onze verkopen, diensten en prestaties zijn uitsluitend onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden.

Wij behouden ons het recht om het materiaal te leveren dat het voorwerp van de bestelling uitmaakt met al de wijzigingen die door de constructeurs zouden aangebracht zijn. De aanduidingen vermeld op foto's, illustraties, tekeningen enz. betreffende vermogen, gewicht en afmetingen worden enkelter inlichting verstrekt en kunnen nooit aanleiding geven tot enig verhaal.

Studies en documenten die aan de klant worden bezorgd, blijven de volledige eigendom van onze firma.


2. AFSLUITEN VAN DE KOOP

Onze offertes zijn steeds vrijblijvend, behoudens verkoop. De bestellingen en de bijzondere voorwaarden afgesloten met onze vertegenwoordigers binden ons slechts na aanvaarding door de directie.

In geval van financiering wordt de verkoop afgesloten onder de opschortende voorwaarde dat die financiering verkregen wordt binnen een maximum termijn die bij bestelling bepaald wordt.

In de herstellingsbestekken waarvan de kosten ten laste vallen van de klant, wordt rekening gehouden met de prijzen in voege op het ogenblik van de opstelling van het bestek. Wij houden ons uitdrukkelijk het recht voor de prijzen aan te rekenen die op het ogenblik van de uitvoering van de werken van toepassing zijn. Indien bepaalde onderdelen tijdens het werk vervangen moeten worden, dan zullen de kosten daarvan aan de klant gefactureerd worden tegen de prijzen in voege op het ogenblik van de uitvoering van de werken.


3. LEVERINGSTERMIJN

Onze goederen worden geacht geleverd te zijn in onze werkplaatsen voor verzending. Wanneer de klant de goederen niet binnen de 48 uur te rekenen vanaf een bericht van terbeschikkingstelling in ontvangst genomen heeft, zal hij de kosten voor het opslaan ervan moeten dragen.

De leveringstermijn wordt slechts bij wijze van aanduiding gegeven en is niet strikt van toepassing. Deze termijn wordt automatisch verlengd in geval van overmacht, staking, oorlog, overstroming, enz. In geval van definitief beletsel, onafhankelijk van onze wil, zullen onze verplichtingen definitief een einde nemen zonder mogelijk verhaal, om welke reden ook, vanwege de klant.

Voor de levering van materiaal loopt de termijn slechts na ontvangst van alle gegevens en richtlijnen die het mogelijk moeten maken de bestelling uit te voeren. Voor herstellingen loopt de termijn slechts na het akkoord van de klant met ons bestek en voor zover het materiaal in onze werkplaatsen gedeponeerd wordt. Bovendien zijn wij van alle verplichtingen op het stuk van termijn ontslagen wanneer de betalingsvoorwaarden door de klant niet worden nageleefd of wanneer tijdens de uitvoering van de bestelling wijzigingen worden aangebracht.

Indien de koper het aangekochte materiaal op het overeengekomen tijdstip niet in ontvangst neemt, en na een aangetekende ingebrekestelling om zijn verplichtingen binnen een nieuwe termijn van tien dagen vanaf de verzending van de aangetekende brief te vervullen, zullen wij de keuze hebben:

- hetzij de uitvoering van het contract te eisen, onder voorbehoud van vergoeding van de schade;

- hetzij ervan uitgaan dat verkoop als ontbonden wordt beschouwd.

Bij ontbinding van de verkoop door de schuld van de koper, zullen wij het recht hebben een forfaitaire vergoeding te eisen gelijk aan 10% van de overeengekomen prijs exclusief belasting, met een minimum van 400 euro.


4. PRIJS

Behoudens andersluidende bepaling gelden onze prijzen in onze fabrieken of magazijnen, belastingen ten laste van de klant. Onze prijzen zijn van rechtswege en zonder verwittiging onderhevig aan de marktschommelingen en zullen definitief bepaald worden rekening gehouden met de prijzen die door onze fabrieken en/of leveranciers vastgesteld worden en die op de dag van de terbeschikkingstelling van de klant van toepassing zijn.

Het materiaal wordt niet door ons verzekerd, behoudens uitdrukkelijk verzoek van de klant en op zijn kosten.

5. AANVAARDING

De handtekening van de klant of van zijn personeelsleden op het proces-verbaal van ontvangst betekent eveneens aanvaarding ervan. In geval van voorbehoud of van weigering van ondertekening van dit proces-verbaal zal het materiaal als aanvaard beschouwd worden, tenzij de klant ons binnen de 48u. de redenen daarvoor, met bewijzen ter staving, bekend maakt.

In alle andere gevallen moet elke klacht, om ontvankelijk te zijn ons binnen de 8 dagen na levering schriftelijk en aangetekend worden ter kennis gebracht.


6. VERVOER

Het vervoer en, in het algemeen, alle verrichtingen van behandeling en het ter plaatse brengen, vallen ten laste van de klant en gebeuren op zijn kosten, risico's en gevaar; de klant moet de zendingen bij aankomst nakijken en desgevallend verhaal uitoefenen tegenover de vervoerders.
Indien er geen bezwaar wordt aangetekend bij het ontvangst van de goederen, kan de transportfirma niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade. In dat geval kan N.V. firma Luyckx de beschadigde goederen niet vergoeden.
De verpakking wordt tegen kostprijs gefactureerd en niet teruggenomen


7. MONTEREN

Behoudens andersluidende overeenkomst, gebeurt het monteren door ons toedoen, op kosten van de klant, op de door hem bepaalde plaats.

Daartoe zal de klant ons gratis het nodige materiaal en personeel ter beschikking stellen, zonder enige aansprakelijkheid van onzentwege.


8. TELEMATICA

De verkochte goederen kunnen voorzien zijn van telematicasystemen die via een communicatienetwerk interactief gegevens verzamelen, opslaan en uitwisselen teneinde ons toe te laten bepaalde functies van de goederen te kunnen monitoren en beheren. De klant gaat akkoord dat deze data door ons mag worden verzameld en bewerkt. De data zal enkel door ons worden gebruikt en niet worden vervreemd.

9. WAARBORG

Wij waarborgen het gekochte materiaal tegen elk gebrek in het werk, gedurende de duur van maximum 6 maanden of maximum 1.000 werkuren te rekenen vanaf de levering. Deze waarborg zal automatisch ten einde lopen wanneer de eerste van deze grenzen bereikt is. Ten aanzien van consumenten, in de zin van personen die de aankopen doen buiten hun beroepsactiviteit of commerciële activiteiten, waarborgen wij het gekochte materiaal gedurende een periode van twee jaar te rekenen vanaf de levering.

De klant die de waarborg inroept, is gehouden ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen, bij gebreke waaraan zijn rechten vervallen, en de defect geachte onderdelen op zijn kosten voor onderzoek terug te zenden.

Wij zijn van onze waarborg ontslagen wanneer het materiaal hersteld werd door derden of wanneer de onderdelen vervangen worden door andere, niet oorspronkelijke onderdelen. Zijn eveneens uit de waarborg uitgesloten, de stukken, beschadigingen, ongevallen, enz. te wijten aan een overdadig of abnormaal gebruik, een tekort aan zorgen, een ontoereikend onderhoud, een vergetelheid of onervarenheid van degene die zich van het materiaal bedienen.

Onze aansprakelijkheid onder waarborg heeft niet voor gevolg de duur van de waarborg te verlengen. De waarborg zal van rechtswege ophouden in geval van afstand of overdracht van het materiaal. Hetzelfde geldt wanneer het geleverde materiaal niet op een van de overeengekomen vervaldagen betaald wordt.

Voor onderdelen die buiten de fabrieken van de constructeur behandeld werden, zal alleen de waarborg van de fabrikant van die onderdelen van toepassing zijn, met uitsluiting van de waarborg die het voorwerp uitmaakt van onderhavig artikel.

De N.V. firma Luyckx, zal nooit aansprakelijk zijn, noch gehouden kunnen worden voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade, aanspraken van derden, geleden door de klant wegens stilstand of immobilisatie van het materieel in onze werkplaatsen, op de werven of bij de klant.


10. BETALING

Onze leveringen zijn op de overeengekomen data betaalbaar. Voor onze werken is een voorschot van 50% bij de bestelling en het saldo bij de beëindiging ervan verschuldigd. Onze facturen moeten in onze maatschappelijke zetel betaald worden. Alle andere schikkingen, o.m. aanvaarding van wisselbrieven, brengen geen schuldvernieuwing teweeg.

Elke betaling tot vergoeding van een handelstransactie dient te gebeuren binnen de 30 dagen na verzendingsdatum van de factuur. Bij laattijdige betaling zal het verschuldigde saldo worden vermeerderd met nalatigheidsintresten ad. 10% vanaf de vervaldag van de factuur. Daarenboven kan een vergoeding worden aangerekend voor alle relevante invorderingskosten ontstaat door de betalingsachterstand. Als basisregel wordt een schadeloosstelling weerhouden van 10% van het niet-voldane factuurbedrag met een minimum van 70 euro.


11. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Tussen partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, de eigendomsoverdracht van het verkochte materiaal slechts zal plaatsvinden na volledige betaling van de overeengekomen prijs, in hoofdsom, eventuele intresten en kosten inbegrepen. De overdracht van risico heeft plaats op het ogenblik van de levering. Wanneer de koper zijn verplichtingen niet zou nakomen, zal de verkoper de verkoop als van rechtswege ontbonden beschouwen veertien dagen na de verzending van een ingebrekestelling en de teruggave van het materiaal eisen, op kosten van de koper. De laatste aanvaardt, zowel nu als dan, de schade van de verkoper op een bedrag van 250 euro per dag vertraging te bepalen, onverminderd de andere vergoedingen die zouden kunnen verschuldigd zijn, wanneer de verkoper door de schuld van de koper het materiaal niet kan terugnemen.

In dit geval zullen alle door de koper betaalde bedragen verworven blijven, als forfaitaire en onherroepelijke schadevergoeding, onverminderd alle verdere schadevergoeding en intresten indien daartoe bestaat.


12. VRIJWARINGSREGELING

Een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken, dient de door de koper te worden ingesteld binnen de 2 maanden van de ontdekking van het gebrek, bij gebreke waarvan de vordering in toepassing van artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek onontvankelijk is.

Deze vordering moet bovendien, op straffe van verval, worden ingesteld binnen het jaar na de levering. Zo er verantwoordelijkheid is in hoofde van de verkoper, zal de koper de schade concreet moeten bewijzen. Indien de klachten ontvankelijk en gegrond worden bevonden, beperkt de verplichting van de verkoper zich tot het vervangen of herstellen van de gebrekkige of beschadigde goederen en kan de schade maximaal gelijk zijn aan de kostprijs van het verkochte goed. Geen enkele andere schade van de koper of een derde, komt in aanmerking voor vergoeding. Elke aansprakelijkheid van de verkoper is in elk geval uitgesloten, wanneer de schade zou zijn veroorzaakt door samenloop van een gebrek in het product en door de schuld van het slachtoffer of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is. Deze vordering moet bovendien, op straffe van verval, door de consumenten, in de zin van personen die de aankopen doen buiten hun beroepsactiviteit of commerciële activiteiten, worden ingesteld binnen de twee jaar na levering; door andere dan consumenten, dient deze vordering te worden ingesteld, op straffe van ver val, binnen het jaar na levering.


13. RECHTSBEDELING

Op al onze overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch Recht en zijn de bepalingen van de Belgische Wetgeving van toepassing.

Voor alle geschillen zijn enkel de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd.


Versie 2 – 17/12/2021


x